معماری های عجیب جهان

 

سازه هایی که در نوع خود بینظیر بوده و نمونه آنها وجود ندارد

۱- کلیسای جامع پوشیده از رنگ های آبنبات

۲- جزیره ساخته دست بشر

۳- برج عظیم

۴- کوه های مونت ماریا

۵- برج های دوقلو

۶- شاهکار هنری