معماری های عجیب جهان

 

سازه هایی که در نوع خود بینظیر بوده و نمونه آنها وجود ندارد

۱- کلیسای جامع پوشیده از رنگ های آبنبات

ادامه مطلب